Sousedské vztahy a dřeviny.

před třemi roky

Kdo by nevěděl, že od roku 2014 je účinný nový občanský zákoník! Co uvádí o sousedských vztazích týkajících se dřevin? obcansky-zakonik
V části týkající se omezení vlastnického práva je uvedeno: „Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.“ Tedy například městský.
Dále je řešeno přesahování kořenů a větví stromů na sousední pozemky. Občanský zákoník říká: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z
odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.“ K tomu je důležité uvést, že toto je použitelné jen v souvislosti s jinými částmi občanského zákoníku, které například řeší vlastnická a jiná práva vlastníka stromu, a dále s jinou platnou legislativou, hlavně se zákonem o ochraně přírody a krajiny, kde je mimo jiné uvedeno: „Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.“
Nový občanský zákoník také hovoří o vysazování stromů. „Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Toto se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.“. Zde je potřeba dodat, že požadavek, aby soused strom rostoucí v těsné blízkosti společné hranice pozemků odstranil, v případě sporu řeší příslušný soud.
Podobné, jako bylo doposud, je vlastnictví stromů. Nový občanský zákoník uvádí: „Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.“ Spor o vlastnictví zase řeší příslušný soud.
Taková vzrostlá, ale i menší dřevina v blízkosti společné hranice pozemků může způsobit někdy velké spory mezi sousedy. Je velká škoda, že se sousedé někdy nedokáží dohodnout. Doufám, že nový občanský zákoník v tom udělá jasno a že sporů bude co nejméně.
Štěpán Křeček, Červenokostelecký zpravodaj 1/2014

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.